Dotacja unijna

Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała – administratora danych osobowych.

 1. Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
 2. Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. ogranicza zbierane dane do minimum niezbędnego do zrealizowania celu, dla którego są zbierane.
 3. Dane osobowe zbierane przez Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. są wykorzystywane w następujących celach:
  1. wykonywania zawartych umów;
  2. podejmowania działań przed zawarciem umowy;
  3. wykonywania ciążących na administratorze obowiązków prawnych;
  4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.:
   1. utrzymywania kontaktów z kontrahentami;
   2. oferowania swoich usług i produktów;
   3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
   4. zapewnienia bezpieczeństwa firmy;
   5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
   6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne;
   7. w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Pracodawca / grupy kapitałowej dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, w celu określonym w zgodzie. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 5. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  1. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.);
  2. ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG.
 6. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dane osobowe są przechowywane przez okres wynikający z celu, dla którego zostały zebrane, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z tego celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 8. Dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrowo-płacową;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
  4. podmiotom sprawującym ochronę fizyczną obiektów należących do administratora;
  5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  6. podmiotom prowadzącym windykacje;
  7. innym podmiotom, jeśli ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.
 9. Wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., przysługują prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw można skorzystać składając wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Wszystkie osoby mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji pracowników.

 1. Administratorem danych osobowych jest Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego, chyba, że wyrazi Pan/Pani odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
 3. Pana/Pani dane osobowe będą wykorzystywane w celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody wyrażonej przez Pana/Panią;
  2. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.: ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Administrator / grupy kapitałowej dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
 4. Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wypełnianych przy składaniu wniosku o pracę jest dobrowolne, ale wymagane dla celów związanych z nawiązaniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wpływu na zawarcie i przebieg umowy o pracę.
 5. Za Pana/Pani zgodą może zostać przeprowadzona w sposób zautomatyzowany analiza profilu osobowego, która będzie stanowiła jedynie wskazówkę dla osób podejmujących decyzję o zatrudnieniu.
 6. Wyrażoną zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania danych przed cofnięciem takiej zgody.
 7. Dane Pana/Pani będą przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 8. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne lub prowadzącym portale rekrutacyjne;
  3. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną;
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
 9. Przysługują Panu/Pani prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw może Pan/Pani skorzystać składając wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
 10. Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.

Klauzula informacyjna dotycząca rejestracji w celu uzyskania dostępu do platformy zakupowej.

 1. Administratorem danych osobowych jest Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Dane będą przetwarzane w następujących celach:
  1. na podstawie wyrażonej zgody:
   1. założenia i prowadzenia konta klienta na www.sklep.leviatan.pl;
   2. otrzymywania od Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail treści marketingowych (informacji handlowej) w formie newsletteru – w przypadku zapisania się również na newsletter;
  2. realizacji zamówień złożonych na www.sklep.leviatan.pl (podstawa prawna: realizacja umowy);
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
   1. komunikacji związanej z funkcjonowaniem www.sklep.leviatan.pl;
   2. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
   3. w ramach grupy przedsiębiorstw, do której należy Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. / grupy kapitałowej dla celów administracyjnych, a także zapewnienia bezpieczeństwa informacji.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta oraz składania i realizacji zamówień.
 4. Udzieloną zgodę mam prawo w każdej chwili wycofać, nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania moich danych przed cofnięciem takiej zgody.
 5. Dane osobowe mogą też pochodzić z innych źródeł zgodnie z prawem, np.:
  1. z banków (numery rachunków bankowych, z których były dokonywane płatności na rzecz Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.);
  2. ze źródeł publicznych, w tym rejestrów KRS, CEIDG;
 6. W trakcie korzystania z platformy zakupowej www.sklep.leviatan.pl mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 7. Dane moje będą przechowywane przez okres ważności konta klienta na www.sklep.leviatan.pl, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z prowadzenia i korzystania z konta klienta, w tym realizacji zamówień, oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 8. Dane osobowe Pracowników mogą być ujawniane następującym odbiorcom:
  1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne;
  2. podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
  3. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (bankom, instytucjom płatniczym);
  4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
  5. podmiotom prowadzącym windykacje lub nabywającym wierzytelności.
 9. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.
Klauzula informacyjna dotycząca zapisu na newsletter.
Zapisując się na newsletter przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne dla otrzymywania newsletteru.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.:
  1. marketingu własnych produktów.
  2. wykrywania nadużyć i zapobiegania im;
  3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 4. W każdym momencie mam prawo zrezygnować z otrzymywania newsletteru klikając link zawarty w newsletterze.
 5. W trakcie zapisywania się na newsletter mogą zostać zapisane informacje identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego było wykonywane połączenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).
 6. Dane moje będą przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletteru, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z subskrypcji. Administrator może też przechowywać dane osobowe dłużej wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.
 7. Moje dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne.
 8. Przysługują mi prawa dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw mogę skorzystać składając wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.