Dotacja unijna

Pravidlá spracovávania osobných údajov

Pravidlá spracovávania osobných údajov spoločnosťou Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała – prevádzkovateľa osobných údajov

 1. Spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679/EÚ z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecným nariadením o ochrane údajov).
 2. Spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. obmedzuje zhromaždené údaje na minimum nevyhnutné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli zhromaždené.
 3. Osobné údaje zhromažďované spoločnosťou Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. sa používajú na tieto účely:
  1. plnenie uzatvorených zmlúv,
  2. vykonávanie činností pred uzatvorením zmluvy,
  3. splnenie právnych povinností prevádzkovateľa,
  4. účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré prevádzkovateľ sleduje, ako sú:
   1. udržiavanie kontaktov s dodávateľmi,
   2. ponúkanie svojich služieb a produktov,
   3. odhaľovanie a prevencia zneužívania,
   4. zaistenie bezpečnosti spoločnosti,
   5. určovanie, vymáhanie a obhajoba pohľadávok,
   6. vytváranie výkazov, analýz a štatistík na interné účely,
   7. v rámci skupiny podnikov, do ktorej patrí zamestnávateľ, alebo kapitálovej skupiny na administratívne účely, ako aj zaistenie informačnej bezpečnosti.
 4. Osobné údaje sa môžu spracovávať aj na základe súhlasu dotknutej osoby na účel špecifikovaný v súhlase. Poskytnutý súhlas možno kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť použitia údajov pred odvolaním súhlasu.
 5. Osobné údaje môžu pochádzať aj z iných zdrojov v súlade so zákonom, napr.
  1. z bánk (čísla bankových účtov, z ktorých boli uskutočnené platby spoločnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.),
  2. z verejných zdrojov, vrátane štátneho súdneho registra (KRS), centrálnej evidencie a informácií o podnikateľskej činnosti (CEIDG).
 6. Pri používaní webových lokalít prevádzkovateľa sa môžu ukladať údaje identifikujúce terminál telekomunikačnej siete alebo informačný a komunikačný systém, z ktorého bolo pripojenie vykonané (vrátane časovej pečiatky, adresy IP).
 7. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu vyplývajúcu z účelu, na ktorý boli zhromaždené, a potom po dobu, po ktorej uplynú nároky vyplývajúce z tohto účelu, a po dobu uchovávania údajov vyžadovanú podľa právnych predpisov. Prevádzkovateľ zároveň môže uchovávať osobné údaje aj dlhšie, ale len z oprávnených dôvodov, ak zákon umožňuje takéto uchovávanie.
 8. Osobné údaje môžu byť sprístupnené týmto príjemcom:
  1. subjektom prevádzkujúcim komunikačné a informačné systémy alebo poskytujúcim komunikačné a informačné nástroje;
  2. subjektom poskytujúcim poradenské, konzultačné, audítorské služby, vymáhanie pohľadávok, právnu, daňovú, účtovnú, personalistickú pomoc,
  3. subjektom vykonávajúcim platobnú činnosť (banky, platobné inštitúcie),
  4. subjektom vykonávajúcim fyzickú ochranu objektov patriacich prevádzkovateľovi,
  5. subjektom vykonávajúcim poštovú alebo kuriérsku činnosť,
  6. subjektom vykonávajúcim vymáhanie pohľadávok,
  7. iným subjektom, ak je poskytnutie údajov nevyhnutné z právnych dôvodov.
 9. Všetky osoby, ktorých osobné údaje spracováva spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., majú právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovávania, podanie námietky a na prenos údajov. Tieto práva si možno uplatniť podaním žiadosti v sídle spoločnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała. Rozsah každého z týchto práv a situácie, v ktorých ich možno uplatniť, vyplývajú z ustanovení zákona.

Všetky osoby majú právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievajú, že spracovanie ich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi.


Informačná klauzula týkajúca sa náboru zamestnancov

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Prevádzkovateľ údajov bude spracúvať osobné údaje pre potreby aktuálneho prijímacieho procesu, pokiaľ nevyjadríte iný súhlas so spracovávaním osobných údajov pre potreby budúcich náborov.
 3. Vaše osobné údaje budú použité na účely:
  1. vykonania prijímacieho procesu na základe vášho súhlasu,
  2. vyplývajúce z právne oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ako sú určovanie, vymáhanie a obhajoba pohľadávok, v rámci skupiny podnikov, do ktorej patrí prevádzkovateľ, alebo kapitálovej skupiny na administratívne účely, ako aj zaistenie informačnej bezpečnosti.
 4. Poskytnutie údajov v dotazníkoch a formulároch vypĺňaných pri podaní žiadosti o prijatie do zamestnania je dobrovoľné, ale vyžaduje sa na účely súvisiace so vznikom pracovného pomeru. Poskytnutie doplňujúcich údajov je voliteľné a nemá vplyv na uzavretie a priebeh pracovnej zmluvy.
 5. Na základe vášho súhlasu sa môže vykonať automatizovaná analýza osobného profilu, ktorá však bude len orientačná pre ľudí, ktorí rozhodujú o prijatí do zamestnania.
 6. Poskytnutý súhlas môžete kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť použitia údajov pred odvolaním súhlasu.
 7. Vaše údaje budú uchovávané po dobu trvania prijímacieho procesu a potom bezodkladne zničené. Prevádzkovateľ zároveň môže uchovávať osobné údaje aj dlhšie, ale len z oprávnených dôvodov, ak zákon umožňuje takéto uchovávanie.
 8. Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené týmto príjemcom:
  1. subjektom prevádzkujúcim komunikačné a informačné systémy alebo poskytujúcim komunikačné a informačné nástroje;
  2. subjektom poskytujúcim náborové služby alebo prevádzkujúcim náborové portály,
  3. subjektom poskytujúcim poradenské a konzultačné služby, právnu pomoc,
  4. subjektom vykonávajúcim poštovú alebo kuriérsku činnosť.
 9. Máte právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovávania, podanie námietky a na prenos údajov. Tieto práva si môžete uplatniť podaním žiadosti v sídle spoločnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. Rozsah každého z týchto práv a situácie, v ktorých ich možno uplatniť, vyplývajú z ustanovení zákona.
 10. Máte právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi.

Informačná klauzula týkajúca sa registrácie s cieľom získať prístup k nákupnej platforme

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Údaje budú spracovávané na tieto účely:
  1. na základe vyjadreného súhlasu:
   1. založenia a vedenia zákazníckeho konta na stránke www.sklep.leviatan.pl;
   2. doručovania marketingového obsahu (obchodných informácií) v podobe informačného bulletinu – v prípade prihlásenia sa na jeho odber – elektronickou cestou na poskytnutú e-mailovú adresu,
  2. realizácie objednávok zadaných na stránke www.sklep.leviatan.pl (právny základ: plnenie zmluvy),
  3. účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré prevádzkovateľ sleduje, ako sú:
   1. komunikácia súvisiaca s fungovaním stránky www.sklep.leviatan.pl,
   2. určovanie, vymáhanie a obhajoba pohľadávok,
   3. v rámci skupiny podnikov, do ktorej patrí spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., alebo kapitálovej skupiny na administratívne účely, ako aj zaistenie informačnej bezpečnosti.
 3. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné na založenie konta a zadávanie a realizáciu objednávok.
 4. Mám právo poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť použitia mojich údajov pred odvolaním súhlasu.
 5. Osobné údaje môžu pochádzať aj z iných zdrojov v súlade so zákonom, napr.
  1. z bánk (čísla bankových účtov, z ktorých boli uskutočnené platby spoločnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.),
  2. z verejných zdrojov, vrátane štátneho súdneho registra (KRS), centrálnej evidencie a informácií o podnikateľskej činnosti (CEIDG).
 6. Pri používaní nákupnej platformy www.sklep.leviatan.pl sa môžu ukladať údaje identifikujúce terminál telekomunikačnej siete alebo informačný a komunikačný systém, z ktorého bolo pripojenie vykonané (vrátane časovej pečiatky, adresy IP).
 7. Moje údaje sa budú uchovávať po dobu platnosti klientskeho konta na adrese www.sklep.leviatan.pl a potom nie dlhšie ako po dobu, po ktorej uplynú nároky vyplývajúce z vedenia a využívania klientskeho konta vrátane realizácie objednávok, a po dobu uchovávania údajov vyžadovanú podľa právnych predpisov. Prevádzkovateľ zároveň môže uchovávať osobné údaje aj dlhšie, ale len z oprávnených dôvodov, ak zákon umožňuje takéto uchovávanie.
 8. Osobné údaje zamestnancov môžu byť sprístupnené týmto príjemcom:
  1. subjektom prevádzkujúcim komunikačné a informačné systémy alebo poskytujúcim komunikačné a informačné nástroje;
  2. subjektom poskytujúcim poradenské, konzultačné, audítorské služby, vymáhanie pohľadávok, právnu, daňovú a účtovnú pomoc,
  3. subjektom vykonávajúcim platobnú činnosť (bankám, platobným inštitúciám),
  4. subjektom vykonávajúcim poštovú alebo kuriérsku činnosť,
  5. subjektom vykonávajúcim vymáhanie pohľadávok alebo nadobúdajúcim pohľadávky,
 9. Mám právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovávania, podanie námietky a na prenos údajov. Tieto práva si môžem uplatniť podaním žiadosti v sídle spoločnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała. Rozsah každého z týchto práv a situácie, v ktorých ich možno uplatniť, vyplývajú z ustanovení zákona.

Mám právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievam, že spracovanie mojich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi.
Informačná klauzula týkajúca sa prihlásenia na odber informačného bulletinu
Prihlásením sa na odber informačného bulletinu beriem na vedomie, že:

 1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Poskytnutie osobných údajov vo formulári je dobrovoľné, ale nevyhnutné na odoberanie informačného bulletinu.
 3. Moje osobné údaje budú spracovávané na základe oprávnených záujmov, ktoré prevádzkovateľ sleduje, ako sú:
  1. marketing vlastných výrobkov,
  2. odhaľovanie a prevencia zneužívania,
  3. určovanie, vymáhanie a obhajoba pohľadávok.
 4. Mám právo kedykoľvek sa odhlásiť z odberu informačného bulletinu kliknutím na prepojenie uvedené v bulletine.
 5. Pri prihlásení sa na odber informačného bulletinu sa môžu ukladať údaje identifikujúce terminál telekomunikačnej siete alebo informačný a komunikačný systém, z ktorého bolo pripojenie vykonané (vrátane časovej pečiatky, adresy IP).
 6. Moje údaje sa budú uchovávať po dobu odberu informačného bulletinu a potom maximálne po dobu, po ktorej uplynú nároky vyplývajúce z odberu. Prevádzkovateľ zároveň môže uchovávať osobné údaje aj dlhšie, ale len z oprávnených dôvodov, ak zákon umožňuje takéto uchovávanie.
 7. Moje osobné údaje môžu byť sprístupnené týmto príjemcom: subjektom prevádzkujúcim komunikačné a informačné systémy alebo poskytujúcim komunikačné a informačné nástroje.
 8. Mám právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracovávania, podanie námietky. Tieto práva si môžem uplatniť podaním žiadosti v sídle spoločnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała. Rozsah každého z týchto práv a situácie, v ktorých ich možno uplatniť, vyplývajú z ustanovení zákona.

Mám právo podať sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov, ak sa domnievam, že spracovanie mojich osobných údajov je v rozpore s právnymi predpismi.