Dotacja unijna

EKOLÓGIA

ekologie

V snahe chrániť životné prostredie sme prijali komplexné opatrenia, ktoré majú obmedziť nepriaznivý vplyv našej podnikateľskej činnosti na životné prostredie. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby nami ponúkané výrobky nepredstavovali záťaž pre životné prostredie.
Dodržiavame postupy a predpisy vyplývajúce z z európskych nariadení REACH a CLP o klasifikácii a označovaní nebezpečných látok. Dôsledne monitorujeme chemické zloženie zmesí obsiahnutých v našich produktoch a dávame pozor, aby obsahovali látky bezpečné pre životné prostredie.
Kľúčovou otázkou pre nás je množstvo a kvalita vyprodukovaných obalov. Neustále sa snažíme obmedzovať množstvo plastu použitého na doplnkové balenie výrobkov. Využívame použité expedičné škatule, čím prispievame k zníženiu množstva odpadu v obehu.
Našim klientom odporúčame používať elektronické faktúry, čím sa zároveň obmedzuje množstvo papiera použitého na tlač.