leviatan
leviatan
Zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉 – administratora danych osobowych.

 1. Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊nym rozporz康zeniem o ochronie danych).

 2. Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. ogranicza zbierane dane do minimum niezb璠nego do zrealizowania celu, dla kt鏎ego s zbierane.

 3. Dane osobowe zbierane przez Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. s wykorzystywane w nast瘼uj帷ych celach:

  1. wykonywania zawartych um闚;

  2. podejmowania dzia豉 przed zawarciem umowy;

  3. wykonywania ci捫帷ych na administratorze obowi您k闚 prawnych;

  4. wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez administratora, tj.:

   1. utrzymywania kontakt闚 z kontrahentami;

   2. oferowania swoich us逝g i produkt闚;

   3. wykrywania nadu篡 i zapobiegania im;

   4. zapewnienia bezpiecze雟twa firmy;

   5. ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze;

   6. tworzenia zestawie, analiz i statystyk na potrzeby wewn皻rzne;

   7. w ramach grupy przedsi瑿iorstw, do kt鏎ej nale篡 Pracodawca / grupy kapita這wej dla cel闚 administracyjnych, a tak瞠 zapewnienia bezpiecze雟twa informacji.

 4. Dane osobowe mog by r闚nie przetwarzane na podstawie zgody osoby, kt鏎ej dane dotycz, w celu okre郵onym w zgodzie. Udzielona zgoda mo瞠 by w ka盥ej chwili wycofana, nie b璠zie to jednak wp造wa na zgodno嗆 z prawem wykorzystania danych przed cofni璚iem takiej zgody.

 5. Dane osobowe mog te pochodzi z innych 廝鏚e zgodnie z prawem, np.:

  1. z bank闚 (numery rachunk闚 bankowych, z kt鏎ych by造 dokonywane p豉tno軼i na rzecz Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.);

  2. ze 廝鏚e publicznych, w tym rejestr闚 KRS, CEIDG.

 6. W trakcie korzystania z witryn internetowych administratora mog zosta zapisane informacje identyfikuj帷e zako鎍zenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt鏎ego by這 wykonywane po陰czenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

 7. Dane osobowe s przechowywane przez okres wynikaj帷y z celu, dla kt鏎ego zosta造 zebrane, a nast瘼nie przez okres, po kt鏎ym przedawni si roszczenia wynikaj帷e z tego celu oraz przez czas, w kt鏎ym przepisy prawa nakazuj przechowywanie danych. Administrator mo瞠 te przechowywa dane osobowe d逝瞠j wy陰cznie z uzasadnionych powod闚, je瞠li prawo zezwala na takie przechowywanie.

 8. Dane osobowe mog by ujawniane nast瘼uj帷ym odbiorcom:

  1. podmiotom obs逝guj帷ym systemy teleinformatyczne lub udost瘼niaj帷ym narz璠zia teleinformatyczne;

  2. podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawn, podatkow, rachunkow, kadrowo-p豉cow;

  3. podmiotom prowadz帷ym dzia豉lno嗆 p豉tnicz (banki, instytucje p豉tnicze);

  4. podmiotom sprawuj帷ym ochron fizyczn obiekt闚 nale膨cych do administratora;

  5. podmiotom prowadz帷ym dzia豉lno嗆 pocztow lub kuriersk;

  6. podmiotom prowadz帷ym windykacje;

  7. innym podmiotom, je郵i ujawnienie danych jest konieczne z przyczyn prawnych.

 9. Wszystkim osobom, kt鏎ych dane osobowe s przetwarzane przez Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., przys逝guj prawa dost瘼u do danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mo積a skorzysta sk豉daj帷 wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉. Zakres ka盥ego z tych praw oraz sytuacje, w kt鏎ych mo積a z nich skorzysta, wynikaj z przepis闚 prawa.

Wszystkie osoby maj prawo wnie嗆 skarg do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 瞠 przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa.


Klauzula informacyjna dotycz帷a rekrutacji pracownik闚.

 1. Administratorem danych osobowych jest Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉.
 2. Pana/Pani dane osobowe b璠 wykorzystywane w celach:
  1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie zgody wyra穎nej przez Pana/Pani;
  2. wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora, tj.: ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze; w ramach grupy przedsi瑿iorstw, do kt鏎ej nale篡 Administrator / grupy kapita這wej dla cel闚 administracyjnych, a tak瞠 zapewnienia bezpiecze雟twa informacji.
 3. Podanie danych w kwestionariuszach i formularzach wype軟ianych przy sk豉daniu wniosku o prac jest dobrowolne, ale wymagane dla cel闚 zwi您anych z nawi您aniem zatrudnienia. Podanie dodatkowych danych jest opcjonalne i nie ma wp造wu na zawarcie i przebieg umowy o prac.
 4. Za Pana/Pani zgod mo瞠 zosta przeprowadzona w spos鏏 zautomatyzowany analiza profilu osobowego, kt鏎a b璠zie stanowi豉 jedynie wskaz闚k dla os鏏 podejmuj帷ych decyzj o zatrudnieniu.
 5. Wyra穎n zgod mo瞠 Pan/Pani w ka盥ej chwili wycofa, nie b璠zie to jednak wp造wa na zgodno嗆 z prawem wykorzystania danych przed cofni璚iem takiej zgody.
 6. Dane Pana/Pani b璠 przechowywane przez czas trwania procesu rekrutacji, a nast瘼nie przez okres, po kt鏎ym przedawni si roszczenia wynikaj帷e z post瘼owania rekrutacyjnego. Administrator mo瞠 te przechowywa dane osobowe d逝瞠j wy陰cznie z uzasadnionych powod闚, je瞠li prawo zezwala na takie przechowywanie.
 7. Pana/Pani dane osobowe mog by ujawniane nast瘼uj帷ym odbiorcom:
  1. podmiotom obs逝guj帷ym systemy teleinformatyczne lub udost瘼niaj帷ym narz璠zia teleinformatyczne;
  2. podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi rekrutacyjne lub prowadz帷ym portale rekrutacyjne;
  3. podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawn;
  4. podmiotom prowadz帷ym dzia豉lno嗆 pocztow lub kuriersk.
 8. Przys逝guj Panu/Pani prawa dost瘼u do danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mo瞠 Pan/Pani skorzysta sk豉daj帷 wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. Zakres ka盥ego z tych praw oraz sytuacje, w kt鏎ych mo積a z nich skorzysta, wynikaj z przepis闚 prawa.
 9. Ma Pan/Pani prawo wnie嗆 skarg do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 瞠 przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy prawa.


Klauzula informacyjna dotycz帷a rejestracji w celu uzyskania dost瘼u do platformy zakupowej.


 1. Administratorem danych osobowych jest Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉.

 2. Dane b璠 przetwarzane w nast瘼uj帷ych celach:

  1. na podstawie wyra穎nej zgody:

   1. za這瞠nia i prowadzenia konta klienta na www.sklep.leviatan.pl;

   2. otrzymywania od Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. drog elektroniczn na wskazany przeze mnie adres e-mail tre軼i marketingowych (informacji handlowej) w formie newsletteru – w przypadku zapisania si r闚nie na newsletter;

  2. realizacji zam闚ie z這穎nych na www.sklep.leviatan.pl (podstawa prawna: realizacja umowy);

  3. wynikaj帷ych z prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora, tj.:

   1. komunikacji zwi您anej z funkcjonowaniem www.sklep.leviatan.pl;

   2. ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze;

   3. w ramach grupy przedsi瑿iorstw, do kt鏎ej nale篡 Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o. / grupy kapita這wej dla cel闚 administracyjnych, a tak瞠 zapewnienia bezpiecze雟twa informacji.

 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do za這瞠nia konta oraz sk豉dania i realizacji zam闚ie.

 4. Udzielon zgod mam prawo w ka盥ej chwili wycofa, nie b璠zie to jednak wp造wa na zgodno嗆 z prawem wykorzystania moich danych przed cofni璚iem takiej zgody.

 5. Dane osobowe mog te pochodzi z innych 廝鏚e zgodnie z prawem, np.:

  1. z bank闚 (numery rachunk闚 bankowych, z kt鏎ych by造 dokonywane p豉tno軼i na rzecz Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.);

  2. ze 廝鏚e publicznych, w tym rejestr闚 KRS, CEIDG;

 6. W trakcie korzystania z platformy zakupowej www.sklep.leviatan.pl mog zosta zapisane informacje identyfikuj帷e zako鎍zenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt鏎ego by這 wykonywane po陰czenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

 7. Dane moje b璠 przechowywane przez okres wa積o軼i konta klienta na www.sklep.leviatan.pl, a nast瘼nie nie d逝瞠j ni przez okres, po kt鏎ym przedawni si roszczenia wynikaj帷e z prowadzenia i korzystania z konta klienta, w tym realizacji zam闚ie, oraz przez czas, w kt鏎ym przepisy prawa nakazuj przechowywanie danych. Administrator mo瞠 te przechowywa dane osobowe d逝瞠j wy陰cznie z uzasadnionych powod闚, je瞠li prawo zezwala na takie przechowywanie.

 8. Dane osobowe Pracownik闚 mog by ujawniane nast瘼uj帷ym odbiorcom:

  1. podmiotom obs逝guj帷ym systemy teleinformatyczne lub udost瘼niaj帷ym narz璠zia teleinformatyczne;

  2. podmiotom 鈍iadcz帷ym us逝gi doradcze, konsultacyjne, audytowe, windykacyjne, pomoc prawn, podatkow, rachunkow;

  3. podmiotom prowadz帷ym dzia豉lno嗆 p豉tnicz (bankom, instytucjom p豉tniczym);

  4. podmiotom prowadz帷ym dzia豉lno嗆 pocztow lub kuriersk;

  5. podmiotom prowadz帷ym windykacje lub nabywaj帷ym wierzytelno軼i.

 9. Przys逝guj mi prawa dost瘼u do danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych. Z tych praw mog skorzysta sk豉daj帷 wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉. Zakres ka盥ego z tych praw oraz sytuacje, w kt鏎ych mo積a z nich skorzysta, wynikaj z przepis闚 prawa.

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 瞠 przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.Klauzula informacyjna dotycz帷a zapisu na newsletter.


Zapisuj帷 si na newsletter przyjmuj do wiadomo軼i, 瞠:

 1. Administratorem danych osobowych jest Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉.

 2. Podanie danych na formularzu jest dobrowolne, ale niezb璠ne dla otrzymywania newsletteru.

 3. Moje dane osobowe b璠 przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interes闚 realizowanych przez Administratora, tj.:

  1. marketingu w豉snych produkt闚.

  2. wykrywania nadu篡 i zapobiegania im;

  3. ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze.

 4. W ka盥ym momencie mam prawo zrezygnowa z otrzymywania newsletteru klikaj帷 link zawarty w newsletterze.

 5. W trakcie zapisywania si na newsletter mog zosta zapisane informacje identyfikuj帷e zako鎍zenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z kt鏎ego by這 wykonywane po陰czenie (w tym oznaczenie czasu, adres IP).

 6. Dane moje b璠 przechowywane przez czas trwania subskrypcji newsletteru, a nast瘼nie nie d逝瞠j ni przez okres, po kt鏎ym przedawni si roszczenia wynikaj帷e z subskrypcji. Administrator mo瞠 te przechowywa dane osobowe d逝瞠j wy陰cznie z uzasadnionych powod闚, je瞠li prawo zezwala na takie przechowywanie.

 7. Moje dane osobowe mog by ujawniane nast瘼uj帷ym odbiorcom podmiotom obs逝guj帷ym systemy teleinformatyczne lub udost瘼niaj帷ym narz璠zia teleinformatyczne.

 8. Przys逝guj mi prawa dost瘼u do danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Z tych praw mog skorzysta sk豉daj帷 wniosek w siedzibie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Bia豉. Zakres ka盥ego z tych praw oraz sytuacje, w kt鏎ych mo積a z nich skorzysta, wynikaj z przepis闚 prawa.

Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 瞠 przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy prawa.

LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 tel.+48 (033) 443 21 00
KRS 0000128639 Sd Rejonowy w Bielsk-Bia貫j Wydzia VIII Gospodarczy
NIP 937-22-35-543 REGON 072275748 Kapita zak豉dowy 1.000.000 z
created by wizja.net

S這wa kluczowe: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de